Car sharing advice

Car sharing

You should try not to share a vehicle with those outside your household or support bubble. If you need to do this, try to:

 • share the transport with the same people each time
 • keep to small groups of people at any one time
 • open windows for ventilation
 • travel side by side or behind other people, rather than facing them, where seating arrangements allow
 • face away from each other
 • consider seating arrangements to maximise distance between people in the vehicle
 • clean your car between journeys using standard cleaning products – make sure you clean door handles and other areas that people may touch
 • ask the driver and passengers to wear a face covering

POLISH

Udostępnianie samochodu

Staraj się nie używać pojazdu z osobami spoza swojego domu lub ‘bańki wsparcia’. Jeśli musisz to zrobić, staraj się:

 • za każdym razem jechać z tymi samymi osobami
 • zawsze jeździć w małych grupach
 • otworzyć okna w celu wentylacji
 • podróżować obok innych osób lub za nimi, zamiast twarzą do nich, jeśli pozwalają na to miejsca siedzące
 • nie siedzieć twarzą do innych
 • rozważyć takie rozmieszczenie siedzących, aby zmaksymalizować odległość między pasażerami w pojeździe
 • czyścić samochód między podróżami przy użyciu standardowych środków czyszczących – należy czyścić klamki i inne miejsca, których ludzie mogą dotykać
 • poprosić kierowcę i pasażerów o założenie osłony twarzy

 LATVIAN

Automašīnas koplietošana

Jums vajadzētu mēģināt nedalīties ar transportlīdzekli ar tiem, kas atrodas ārpus jūsu mājsaimniecības vai atbalsta burbuļa. Ja jums tas ir jādara, mēģiniet:

 • katru reizi dalieties ar transportu ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem
 • vienlaikus uzturiet mazas cilvēku grupas
 • atveriet logus ventilācijai
 • brauciet blakus vai aiz citiem cilvēkiem, kur to atļauj sēdvietas, nevis vērsieties pret viņiem
 • Nesēdiet ar sejām viens pret otru
 • apsveriet sēdvietu izvietojumu, lai palielinātu attālumu starp cilvēkiem, kas atrodas transportlīdzeklī
 • iztīriet automašīnu starp braucieniem, izmantojot standarta tīrīšanas līdzekļus – noteikti iztīriet durvju rokturus un citas vietas, kurām cilvēki var pieskarties
 • palūdziet vadītāju un pasažierus valkāt sejas aizsargu (masku)

LITHUANIAN

Dalijimasis automobiliu

Turėtumėte pasistengti nesidalinti transporto priemone su žmonėmis, kurie nepriklauso jūsų namų ūkiui arba palaikymo burbului. Jei jums visgi reikia važiuoti kartu, pasistenkite:

 • kiekvieną kartą dalintis transporto priemone su tais pačiais žmonėmis;
 • kiekvieną kartą laikytis mažomis grupėmis;
 • atidaryti langus ventiliacijai pagerinti;
 • keliauti vienas šalia kito arba sėdint už kitų žmonių nugaros, o ne veidu į veidą į juos, kuomet sėdimųjų vietų išsidėstymas leidžia tą padaryti;
 • laikyti veidą atsuktą nuo kitų žmonių;
 • apgalvoti sėdimųjų vietų išdėstymą, kad atstumas tarp žmonių būtų kuo didesnis;
 • išvalykite savo automobilį tarp kelionių naudodami standartinius valymo produktus – įsitikinkite, kad jūs nuvalėte durų rankenas ir kitus paviršius, kuriuos žmonės gali paliesti;
 • paprašykite vairuotojo ir keleivių dėvėti veido apsaugas.

BULGARIAN

Споделен превоз

Не бива да споделяте превоз с хора извън Вашия кръг или домакинство. Ако се налага да го направите, опитайте се да:

 • споделяте превоза с едни и същи хора
 • бъдете в тесен кръг по всяко време
 • отваряте прозорците за проветрение
 • седите до другите, вместо лице в лице, когато обстановката позволява
 • не бъдете лице в лице
 • обмислите разположението на седящите, за да е максимална дистанцията между хората в автомобила
 • почиствате колата си между пътуванията, като употребявате стандартни почистващи средства – уверете се, че почиствате дръжките на вратите и повърхностите, до които хората имат допир
 • помолите шофьорът и пътниците да носят предпазни средства за лице

ROMANIAN

Împărtășirea mașinii

Ar trebuie să încercați să nu folosiți același vehicul cu persoanele din afara gospodăriei sau grupului dvs. de sprijin. Dacă este necesar să faceți acest lucru, încercați să:

 • împărtășiți transportul cu aceleași persoane de fiecare dată
 • rămâneți în grupuri mici de oameni în același timp
 • deschideți geamurile pentru ventilație
 • călătoriți unul lângă altul sau în spatele altor persoane, mai degrabă decât cu fața la ele, acolo unde amenajările de ședere permit
 • poziționați-vă astfel încât să priviți în direcția opusă față de cealaltă/celelalte persoană/e.
 • luați în considerare aranjamentele de ședere pentru a maximiza distanța dintre persoanele din vehicul
 • curățați-vă mașina între călătorii utilizând produse de curățare standard – asigurați-vă că curățați mânerele ușilor și alte zone pe care oamenii le pot atinge
 • rugați șoferul și pasagerii să poarte mască