Test and Trace process

How the process will work if you have been notified to self-isolate via the NHS COVID-19 App

To apply for the NHS Test and Trace Support Payment, you’ll need to register with NHS Test and Trace and provide your local authority with an NHS Test and Trace Account ID. This is an 8-digit code – sometimes referred to as a CTAS number this reference will generally begin with a Z. If you test positive for coronavirus, or are told to self-isolate by contact tracers, you will be provided with the Account ID.

If the NHS COVID-19 App has told you to self-isolate because you’ve been in close contact with someone who has tested positive for coronavirus, you will need to follow some steps to request your Account ID. This is because the app is anonymous, so you need to register with NHS Test and Trace by following a link in the app. You must do this while you are in your self-isolation period. You cannot request your Account ID after you’ve finished self-isolating.

To start the process, select ‘Financial support’. This button appears on the home screen of the app when you’ve been told to self-isolate because you’ve been in close contact with someone who has coronavirus.

You’ll be taken to a website which will ask you for some information to check whether you could be eligible. None of the information you provide will be passed back to the NHS COVID-19 App. The app is designed to protect your privacy and does not know who or where you are.

If your answers show that you may be eligible for the NHS Test and Trace Support Payment, there are 4 steps to apply for the payment.

Step 1 – Confirm who you are with NHS login

 • You need to log in or register with NHS login so we can check who you are. If you are registering, you will receive a confirmation link in an email. When you read the email, make sure you keep the existing screen open so that you can continue to the next step.

Step 2 – Enter personal details

 • You will be asked to enter your name so that NHS Test and Trace can carry out some checks. None of your personal details will be given to the app.

Step 3 – Register with NHS Test and Trace

 • You will get an email and text message from NHS Test and Trace within one hour. Communication hours are between 7.30 am to 8.30 pm. If you register outside of these hours, there may be a delay in receipt of the email or text message until opening hours resume. Read about what to do if you have not received this email or text message.
 • These messages will include a link which you need to follow to complete your registration with NHS Test and Trace. You must do this while you are still in your self-isolation period. You will not be able to apply for the NHS Test and Trace Support Payment without completing this step.
 • Once you have completed your registration, you will receive a final confirmation email and text message from NHS Test and Trace. You will then be subject to the legal obligation to self-isolate

Step 4 – Apply to your local authority

 • Once you have received this second email or text message with your NHS Test and Trace Account ID, you can apply for the NHS Test and Trace Support Payment from your local authority. You can apply to your local authority up to 2 weeks after your self-isolation period has ended. Receiving an NHS Test and Trace Account ID does not necessarily mean you will be eligible for the NHS Test and Trace Support Payment. You must request the Account ID during the self-isolation period. Once you have this, you can claim up until 14 days after your self-isolation period ended.
 • Your local authority may also ask you to provide additional evidence to prove your eligibility.

 

POLISH

Zasady postępowania, gdy otrzymałeś powiadomienie o poddaniu się samoizolacji za pośrednictwem aplikacji NHS COVID-19

Aby ubiegać się o dofinansowanie (NHS Test and Trace Support Payment), musisz zarejestrować się w NHS Test and Trace i przekazać władzom lokalnym numer identyfikatora NHS Test and Trace. Jest to 8-cyfrowy kod – czasami nazywany numerem CTAS. Jeśli Twój wynik testu na obecność koronawirusa jest pozytywny lub otrzymałeś wiadomość o poddaniu się samoizolacji ze względu na kontakt z zakażoną osobą, otrzymasz numer identyfikacyjny do swojego konta.

Jeśli aplikacja NHS COVID-19 poinformowała Cię o konieczności samoizolacji, z uwagi na bliski kontakt z osobą, u której wykryto koronawirusa, musisz wykonać kilka czynności, aby otrzymać numer identyfikacyjny. Aplikacja jest anonimowa, więc musisz zarejestrować się w NHS Test and Trace, klikając link znajdujący się w aplikacji. Jest to obowiązkowe, podczas okresu samoizolacji. Nie możesz poprosić o swój numer identyfikacyjny po zakończeniu samoizolacji.

Aby rozpocząć proces, wybierz „Wsparcie finansowe”. Ten przycisk pojawi się na ekranie głównym aplikacji, gdy zostałeś poinformowany o konieczności poddania się samoizolacji z uwagi na bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Następnie, zostaniesz przeniesiony do witryny internetowej, gdzie zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji, aby sprawdzić, czy możesz się zakwalifikować. Żadne z podanych przez Ciebie informacji nie zostaną przekazane z powrotem do aplikacji NHS COVID-19. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby chronić Twoją prywatność i nie posiada żadnych informacji na temat tego kim jesteś ani gdzie się znajdujesz.

Jeśli Twoje odpowiedzi wskazują, że możesz zakwalifikować się do dofinansowania NHS Test and Trace Support, musisz wykonać 4 kroki, aby ubiegać się o płatność.

Krok 1 – Potwierdź swoją tożsamość za pomocą loginu NHS

 • Musisz się zalogować lub zarejestrować przy użyciu loginu NHS, abyśmy mogli sprawdzić, kim jesteś. Jeśli się rejestrujesz, otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym. Czytając wiadomość e-mail, pamiętaj, aby pozostawić istniejący ekran otwarty, aby można było przejść do następnego kroku.

Krok 2 – Wprowadź dane osobowe

 • Zostaniesz poproszony o podanie swojego nazwiska, aby NHS Test and Trace mógł dokonać kontroli. Żadne Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do aplikacji.

Krok 3 – Zarejestruj się w NHS Test and Trace

 • W ciągu godziny otrzymasz wiadomość e-mail i SMS od NHS Test and Trace. Wiadomości są wysyłane w godzinach od 7:30 do 20:30. Jeśli zarejestrujesz się poza tymi godzinami, może wystąpić opóźnienie w otrzymaniu wiadomości e-mail lub SMS-a, które otrzymasz zaraz po uruchomieniu lini. Zapoznaj się z informacją co zrobić, jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej.
 • Wiadomości te będą zawierały link, z którym należy się połączyć, aby zakończyć rejestrację w NHS Test and Trace. Jest to obowiązkowe, podczas okresu samoizolacji. Nie będziesz mógł ubiegać się o wykonanie NHS Test oraz Trace Support Payment bez podjęcia tego kroku.
 • Po zakończeniu rejestracji otrzymasz e-mail z ostatecznym potwierdzeniem i wiadomość tekstową od NHS Test and Trace. Będziesz wtedy podlegał prawnemu obowiązkowi samoizolacji

Krok 4 – Złóż wniosek do władz lokalnych

 • Po otrzymaniu drugiej wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej z numerem identyfikacyjnym konta, możesz złożyć wniosek o NHS Test and Trace Support Payment do władz lokalnych. Wniosek należy złożyć do władz lokalnych w okresie 2 tygodni po zakończeniu okresu samoizolacji. Otrzymanie NHS Test oraz numeru identyfikacyjnego kotna nie musi oznaczać, że zostaniesz zakwalifikowany do NHS Test oraz Trace Support Payment. Musisz poprosić o numer identyfikacyjny w okresie samoizolacji. Gdy to zrobisz, możesz ubiegać się o odszkodowanie w terminie do 14 dni po zakończeniu okresu samoizolacji.
 • Władze lokalne mogą również poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających Twoje uprawnienia.

LATVIAN

Kā norisināsies process, ja NHS COVID-19 lietotne jums ir paziņojusi par nepieciešamību pašizolēties

Lai pieteiktos NHS Test and Trace (NHS Testēt un Izsekot) atbalsta maksājumam, jums jāreģistrējas NHS Test and Trace un jāiesniedz NHS Test and Trace konta identifikācijas numurs vietējai pašvaldībai. Tas ir 8 ciparu kods – dažreiz to sauc par CTAS numuru. Ja jūsu koronavīrusa tests ir pozitīvs vai kontaktpersonu izsekošanas rezultātu dēļ jums liek pašizolēties, jums tiks piešķirts konta identifikācijas numurs.

Ja NHS COVID-19 lietotne ir norādījusi pašizolēties, jo esat bijis ciešā kontaktā ar personu, kuras koronavīrusa tests ir pozitīvs, jums būs jāveic dažas darbības, lai pieprasītu konta identifikācijas numuru, jo lietotne ir anonīma. Tāpēc jums jāreģistrējas NHS Test and Trace, sekojot saitei lietotnē. Tas jādara, kamēr atrodaties pašizolācijas periodā. Pēc pašizolācijas beigām jūs nevarēsiet pieprasīt konta identifikācijas numuru.

Lai uzsāktu procesu, izvēlieties “Finanšu atbalsts”. Šī poga parādās lietotnes sākuma ekrānā, kad jums tiek lūgts pašizolēties, jo esat bijis ciešā kontaktā ar kādu, kam ir koronavīruss.

Jūs tiksiet novirzīts uz vietni, kurā jums tiks lūgts sniegt noteiktu informāciju, lai pārbaudītu, vai jūs varētu tikt reģistrēts. Nekas no jūsu sniegtās informācijas netiks nodots atpakaļ NHS COVID-19 lietotnei. Lietotne ir izstrādāta, lai aizsargātu jūsu privātumu, un tā nezina, kas jūs esat un kur jūs atrodaties.

Ja jūsu atbildes rāda, ka esat tiesīgs saņemt NHS Test and Trace atbalsta maksājumu, maksājuma pieteikšanai ir jāveic 4 soļi.

 1. solis – Apstipriniet, kas jūs esat, izmantojot NHS pieslēgšanos
 • Jums jāpieslēdzas vai jāreģistrējas ar NHS pieteikšanos, lai mēs varētu pārbaudīt, kas jūs esat. Ja reģistrējaties, e-pastā saņemsiet apstiprinājuma saiti. Lasot e-pastu, pārliecinieties, ka esošais ekrāns ir atvērts, lai varētu veikt nākamo soli.
 1. solis – Ievadiet personas datus
 • Jums tiks lūgts ievadīt savu vārdu, lai NHS Test and Trace varētu veikt dažas pārbaudes. Neviens no jūsu personas datiem netiks sniegts lietotnei.
 1. solis – Reģistrējieties NHS Test and Trace
 • Stundas laikā jūs saņemsiet e-pastu un īsziņu no NHS Test and Trace. Saziņas laiks ir no pulksten 7:30 līdz 20:30. Ja reģistrējaties ārpus šī laika, e-pasta vai īsziņas saņemšana var kavēties līdz darba laika atsākšanai. Lasiet par to, kā rīkoties, ja neesat saņēmis šo e-pastu vai īsziņu.
 • Šajos ziņojumos būs saite, kurai jums jāseko, lai pabeigtu reģistrāciju NHS Test and Trace lietotnē. Tas jādara, kamēr vēl atrodaties pašizolācijas periodā. Neveicot šo darbību, jūs nevarēsiet pieteikties NHS Test and Trace atbalsta maksājumam.
 • Kad būsiet pabeidzis reģistrāciju, jūs saņemsiet galīgo apstiprinājuma e-pastu un īsziņu no NHS Test and Trace. No šī brīža pašizolācija būs jūsu juridisks pienākums.
 1. solis – Reģistrējieties vietējā pašvaldībā
 • Kad esat saņēmis otro e-pasta ziņojumu vai īsziņu ar savu NHS Test and Trace konta identifikācijas numuru, jūs varat pieteikties NHS Test and Trace atbalsta maksājumam no savas vietējās pašvaldības. Jūs varat vērsties vietējā pašvaldībā laika periodā līdz 2 nedēļām pēc pašizolācijas perioda beigām. NHS Test and Trace konta identifikācijas numura saņemšana ne vienmēr nozīmē, ka jums būs tiesības saņemt NHS Test and Trace atbalsta maksājumu. Pašizolācijas periodā jums jāpieprasa konta ID. Kad tas būs izdarīts, jūs varēsit vērsties ar pieprasījumu laika periodā līdz 14 dienām pēc pašizolācijas perioda beigām.
 • Vietējā pašvaldība arī var lūgt jums sniegt papildu informāciju, kas pierādītu jūsu tiesības saņemt atbalstu.

LITHUANIAN

Koks jūsų laukia procesas, jei gavote pranešimą apie saviizoliaciją per NHS COVID-19 programėlę

Kad galėtumėte kreiptis dėl „NHS Test and Trace“ paramos išmokos, jums reikės užsiregistruoti „NHS Test and Trace“ sistemoje ir pateikti jūsų vietos institucijai „NHS Test and Trace“ identifikacinį kodą. Tai 8 simbolių kodas, kartais vadinamas CTAS kodu. Jei jūsų koronaviruso testas teigiamas arba turite izoliuotis, nes turėjote artimą kontaktą su sergančiuoju, jums bus suteiktas identifikacinis kodas.

Jei per NHS COVID-19 programėlę jums buvo nurodyta izoliuotis, nes turėjote artimą kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtintas koronavirusas, jums reikės atlikti keletą veiksmų, kad gautumėte savo identifikacinį kodą. Taip yra todėl, nes programėlė yra anoniminė, todėl jums reikės užsiregistruoti „NHS Test and Trace“ sistemoje, paspaudus nuorodą programėlėje. Tai turite atlikti saviizoliacijos laikotarpiu, jūs negalite prašyti identifikacinio kodo, pasibaigus saviizoliacijos laikotarpiui.

Tam, kad pradėtumėte procesą, pasirinkite „Financial support“ (finansinė parama). Šis mygtukas bus pateiktas pradiniame programėlės ekrane, kai jums bus nurodyta izoliuotis, kadangi turėjote artimą kontaktą su asmeniu, kuriam nustatytas koronavirusas.

Būsite nukreipti į interneto svetainę, kurioje jūsų bus paprašyta informacijos, siekiant išsiaiškinti, ar jums priklauso parama. Jūsų pateikta informacija nebus perduota COVID-19 programėlei. Programėlė skirta apsaugoti jūsų privatumą, joje nežinoma nei kas esate, nei kur esate.

Jei pagal jūsų atsakymus išaiškėja, kad jums priklauso „NHS Test and Trace“ paramos išmoka, turite atlikti 4 veiksmus, kad kreiptumėtės dėl išmokos.

1 žingsnis – Patvirtinkite savo tapatybę NHS sistemoje

 • Jums reikia prisijungti prie NHS sistemos ir užsiregistruoti, kad galėtumėme patikrinti jūsų tapatybę. Jei registruojatės, gausite patvirtinamąją nuorodą el. paštu. Perskaitę el. laišką, neišjunkite atidaryto lango, kad galėtumėte pereiti prie kito žingsnio.

2 žingsnis – Suveskite asmens duomenis

 • Jūsų bus paprašyta nurodyti savo vardą ir pavardę, kad „NHS Test and Trace“ galėtų atlikti patikrą. Jūsų asmens duomenys nebus perduoti programėlei.

3 žingsnis – Užsiregistruokite „NHS Test and Trace“ sistemoje

 • Per valandą gausite el. laišką ir tekstinę žinutę iš „NHS Test and Trace“. Komunikacinės valandos yra nuo 7:30 val. iki 20:30 val. Jei užsiregistruosite ne šiomis valandomis, gali būti, kad el. laišką ir tekstinę žinutę gausite vėliau, nurodytomis valandomis. Skaitykite, ką daryti, jei negavote el. laiško ar tekstinės žinutės.
 • Šioje žinutėje bus nuoroda, kurią turėsite paspausti, kad baigtumėte registraciją „NHS Test and Trace“ sistemoje. Tai turite atlikti, kol vis dar esate saviizoliacijoje. Negalėsite kreiptis dėl „NHS Test and Trace“ paramos išmokos neatlikę šio žingsnio.
 • Kai užbaigsite registraciją, gausite galutinį patvirtinimą iš „NHS Test and Trace“ el. paštu ir tekstine žinute. Tada būsite teisiškai įsipareigoję izoliuotis.

4 žingsnis – Kreipkitės į savo vietos instituciją

 • Kai gausite antrą el. laišką ar tekstinę žinutę su savo „NHS Tes and Trace“ identifikaciniu kodu, galėsite kreiptis dėl „NHS Test and Trace“ paramos išmokos iš savo vietos institucijos. Galite kreiptis į savo vietos instituciją praėjus ne daugiau nei 2 savaitėms po jūsų saviizoliacijos. „NHS Test and Trace“ identifikacinio kodo gavimas nebūtinai reiškia, kad jums priklausys „NHS Test and Trace“ paramos išmoka. Turite kreiptis dėl identifikacinio kodo saviizoliacijos laikotarpio metu. Gavę identifikacinį kodą, galite kreiptis dėl išmokos per 14 dienų nuo saviizoliacijos pabaigos.
 • Jūsų vietos institucija gali jūsų paprašyti pateikti papildomus įrodymus dėl to, ar jums priklauso išmoka.

BULGARIAN

Каква е процедурата, ако чрез приложението NHS COVID-19 сте били уведомени, че трябва да се самоизолирате

За да кандидатствате за финансова подкрепа по схемата NHS Test and Trace Support Payment, трябва да се регистрирате в NHS Test and Trace и да предоставите на местните власти идентификационен номер на акаунта си в NHS Test and Trace. Това е 8-цифрен код – наричан още CTAS номер. Такъв идентификационен код ще ви бъде предоставен, ако тестът Ви за коронавирус е положителен или ако Ви е казано да се самоизолирате от проследяващо контактите лице.

Ако приложението NHS COVID-19 Ви казва да се самоизолирате, защото сте били в близък контакт с лице с положителен тест за коронавирус, ще трябва да изпълните някои стъпки, за да получите идентификационния код на акаунта си. Това се прави, защото приложението е анонимно, поради което трябва да се регистрирате в NHS Test and Trace, като последвате линка в приложението. Това трябва да се случи в периода на самоизолацията. Не можете да заявите своя идентификационен код, след края на самоизолирането.

За да стартирате процеса, изберете ‘Financial support’ („Финансова подкрепа“). Този бутон се появява на началния екран на приложението, след като Ви е казано да се самоизолирате, защото сте били в близък контакт с лице с коронавирус.

Ще бъдете прехвърлени към уебсайт, който ще Ви поиска информация, за да провери, дали отговаряте на условията. Никаква част от предоставената от Вас информация няма да бъде предадена обратно към приложението NHS COVID-19. Приложението е предназначено да защити неприкосновеността Ви и не знае кой сте и къде сте.

Ако отговорите Ви сочат, че вероятно отговаряте на условията за финансова подкрепа по схемата NHS Test and Trace, кандидатстването за плащането става в 4 стъпки.

Стъпка 1 – Потвърдете кой сте като влезете с паролата си в NHS

 • Трябва да влезете в NHS с паролата си или да се регистрирате, за да можем да проверим кой сте. Ако се регистрирате, ще получите линк за потвърждение в имейл. Когато отваряте имейла, не затваряйте предишния екран, за да можете да продължите от него със следващата стъпка.

Стъпка 2 – Въведете лични данни

 • Ще трябва да въведете името си, за да може NHS Test and Trace да извърши някои проверки. Никаква част от личните Ви данни няма да бъде предоставена на приложението.

Стъпка 3 – Регистрирайте се в NHS Test and Trace

 • В рамките на един час ще получите имейл и текстово съобщение от NHS Test and Trace. Комуникацията се осъществява между 7.30 ч. и 20.30 ч. Ако се регистрирате извън работно време, може да има забавяне в получаването на имейла или текстовото съобщение до началото на следващия работен ден. Прочетете какво трябва да направите, ако не сте получили имейла или текстовото съобщение.
 • Тези съобщения ще съдържат линк, който трябва да последвате, за да завършите регистрацията си в NHS Test and Trace. Трябва да направите това, докато все още сте в периода на самоизолацията. Ако не сте изпълнили тази стъпка, няма да можете да кандидатствате за финансова подкрепа по схемата NHS Test and Trace Support Payment.
 • След като завършите регистрацията си, ще получите имейл и текстово съобщение с окончателно потвърждение от NHS Test and Trace. След това ще сте задължени по закон да се самоизолирате.

Стъпка 4 – Кандидатствайте пред местните власти

 • След като получите този втори имейл или текстово съобщение с Вашия идентификационен код в NHS Test and Trace, можете да кандидатствате за плащане по схемата NHS Test and Trace Support Payment пред местните власти. Можете да кандидатствате пред местните власти до 2 седмици след края на периода на самоизолация. Получаването на идентификационен код на акаунт в NHS Test and Trace не означава непременно, че отговаряте на условията за финансова подкрепа по NHS Test and Trace Support Payment. Трябва да поискате идентификационен код на акаунта в рамките на периода на самоизолация. След като го получите, можете да кандидатствате до 14 дни след края на периода на самоизолация.
 • Местните власти може също да поискат да им предоставите допълнителни сведения, за да докажете, че отговаряте на условията.

ROMANIAN

Pașii de urmat dacă ați fost anunțat(ă) prin aplicația NHS COVID-19 despre faptul că va trebui să intrați în autoizolare

Pentru a solicita Asistența Financiară oferită de către Departamentul de Testare și Depistare a Serviciului Național de Sănătate, va trebui să vă înregistrați pentru Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate și să furnizați autorității dumneavoastră locale un Identificator de Cont pentru Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate. Acesta este un cod format din 8 caractere – uneori denumit număr CTAS. Dacă rezultatul testului dumneavoastră la coronavirus este pozitiv, sau dacă sunteți anunțat(ă) că aveți obligația de a vă autoizola de către responsabilii pentru depistarea contacților, vi se va transmite Identificatorul de Cont.

Dacă aplicația NHS COVID-19 v-a anunțat despre faptul că aveți obligația de a vă autoizola ca urmare a faptului că ați intrat în contact direct cu o persoană testată pozitiv la coronavirus, va trebui să urmați câțiva pași pentru a solicita Identificatorul dumneavoastră de Cont. Aceasta, ca urmare a faptului că aplicația este anonimă și, prin urmare, aveți obligația de a vă înregistra pentru Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate urmând un link din aplicație. Acești pași se vor realiza pe durata în care vă aflați în autoizolare. Nu veți putea solicita Identificatorul dumneavoastră de Cont după ce ați încheiat perioada de autoizolare.

Pentru a demara procedura, selectați „Asistență Financiară”. Acest buton apare pe ecranul de pornire a aplicației după ce vi s-a spus că aveți obligația de a vă autoizola ca urmare a faptului că ați intrat în contact direct cu o persoană testată pozitiv la coronavirus.

Veți fi redirecționat(ă) la o pagină de Internet care vă va solicita unele informații pentru a verifica dacă sunteți sau nu eligibil(ă). Niciuna dintre informațiile pe care le veți oferi nu vor fi retransmise aplicației NHS COVID-19. Aplicația a fost creată pentru a vă proteja intimitatea și, prin urmare, aceasta nu va afla cine sau unde sunteți.

Dacă răspunsurile dumneavoastră arată că sunteți eligibil(ă) pentru a primi Asistența Financiară oferită de către Departamentul de Testare și Depistare a Serviciului Național de Sănătate, există 4 pași prin care puteți solicita acordarea acestei asistențe.

Pasul 1 – Confirmați identitatea dumneavoastră cu autentificare în Serviciul Național de Sănătate

Va trebui să vă autentificați sau să vă înregistrați în Serviciul Național de Sănătate, astfel încât să vă putem verifica identitatea. Dacă vă înregistrați, veți primi un link de confirmare prin e-mail. În momentul citirii e-mailului, asigurați-vă că păstrați pagina existentă deschisă, astfel încât să puteți trece la pasul următor.

Pasul 2 – Introducerea datelor personal

 • Vi se va solicita să vă introduceți numele astfel încât Testarea și Depistarea prin Serviciul Național de Sănătate să poată efectua unele verificări. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise aplicației.

Pasul 3 – Înregistrați-vă cu Testarea și Depistarea prin Serviciul Național de Sănătate

 • În decurs de o oră, veți primi un e-mail și mesaj pe telefon din partea Departamentului de Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate. Programul de comunicare este între 07:30 – 20:30. Dacă vă înregistrați în afara acestor ore, ar putea exista o întârziere în primirea e-mailului sau mesajului pe telefon până la reluarea programului de lucru. Aflați mai multe despre ce măsuri să luați dacă nu ați primit acest e-mail sau mesaj pe telefon.
 • Aceste mesaje vor include un link pe care trebuie să îl urmați pentru a finaliza înregistrarea dumneavoastră cu Testarea și Depistarea prin Serviciul Național de Sănătate. Trebuie să luați aceste măsuri cât timp vă aflați încă în perioada de autoizolare. Fără finalizarea acestui pas, nu veți putea aplica pentru Asistența Financiară oferită de către Departamentul de Testare și Depistare a Serviciului Național de Sănătate.
 • Odată finalizată înregistrarea dumneavoastră, veți primi un e-mail și mesaj pe telefon, din partea Departamentului de Testare și Depistare a Serviciului Național de Sănătate pentru confirmare finală. Veți avea apoi obligația legală de a vă autoizola.

Pasul 4 – Aplicați la autoritățile dumneavoastră locale

 • Odată ce ați primit acest al doilea e-mail sau mesaj pe telefon folosind Identificatorul dumneavoastră de Cont pentru Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate, veți putea aplica pentru Asistența Financiară din partea Departamentului de Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate din partea autorității dumneavoastră locale. Aveți posibilitatea de a transmite solicitarea către autoritățile dumneavoastră locale în termen de maxim 2 săptămâni de la încheierea perioadei dumneavoastră de autoizolare. Primirea unui Identificator de Cont pentru Testare și Depistare prin Serviciul Național de Sănătate nu presupune neapărat că veți fi eligibil(ă) pentru Asistență Financiară din partea Departamentului de Testare și Depistare a Serviciului Național de Sănătate. Aveți obligația de a solicita Identificatorul de Cont în timpul perioadei de autoizolare. Odată ce aveți Identificatorul, veți avea la dispoziție 14 zile după încheierea perioadei de autoizolare pentru a transmite solicitarea.
 • De asemenea, autoritățile dumneavoastră locale vor avea dreptul să vă solicite transmiterea de probe suplimentare pentru a vă dovedi eligibilitatea.